Our Team

Baljit Kaur

Baljit Kaur

Sales Representative

Phone: 905.793.5000

Cell: 416.829.5000

My Website